top of page

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Kitesurfschoolbest en een wederpartij waarop Kitesurfschoolbest deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 1. Inleiding

Kitesurfschoolbest is gevestigd in Scheveningen en ingeschreven bij de KVK onder de volgende noemer:
Kitesurfschool Sil Hoekstra | Kitesurfschoolbest
Jurriaan Kokstraat 146 2586 SM Den Haag
Kamer van koophandel nummer: 90699475
BTW-nummer: NL004838977B49
Contact via: info@kitesurfschoolbest.nl

 

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
a.)  Opdrachtgever: Alle bedrijven, consumenten en deelnemers die gebruik maken van de diensten van Kitesurfschoolbest.
b.)  Organisator: Kitesurfschoolbest, die in uitvoering van het bedrijf arrangementen, activiteiten en/of diensten aanbiedt.
c.)  Activiteiten: Alle diensten, programma’s, evenementen en activiteiten welke door Kitesurfschoolbest georganiseerd worden. Deze diensten en/of activiteiten kunnen bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van kitesurflessen aan individuen, groepen, bedrijven etc.
d.)  Vertegenwoordiger: Degene die uit naam van de organisator optreedt. (Bijvoorbeeld een trainer, instructeur of begeleider)
e.)  Leverancier: Degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan Kitesurfschoolbest levert.
f.)    Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en prijsopgaven

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door de Organisator gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 20 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 20 dagen worden bevestigd of uit handelingen van Organisator is af te leiden dat er sprake is van een overeenkomst.
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kilometer- en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven;
3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Organisator niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1. Organisator zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

4.2. Organisator heeft het recht bepaalde (deel) activiteiten door derden te laten verrichten.

4.3. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan Organisator aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Organisator worden verstrekt. Hieronder zijn tevens de persoonlijke omstandigheden begrepen van de degene die deelnemen aan de activiteit (m.n. relevante medische en conditionele bijzonderheden, alcohol en/of drugsgebruik, e.d.). Alle cursisten die deelnemen aan een cursus dienen in goede gezondheid te verkeren. Eventuele lichamelijke klachten die van belang zijn bij het uitoefenen van een sport dienen dan ook direct gemeld te worden bij Kitesurfschoolbest. Kitesurfschoolbest is niet aansprakelijk voor het verergeren van eventueel letsel wat al voor de cursus veroorzaakt is. Op basis van de door Opdrachtgever aan Organisator verstrekte gegevens is Organisator te allen tijde gerechtigd deelname door Opdrachtgever of daarvan deel uitmakende personen uit te sluiten. Voor zover noodzakelijk zal de overeenkomst voor dat gedeelte alsdan worden ontbonden, zonder dat er enig recht van Opdrachtgever op een schadevergoeding ontstaat.

 

Artikel 5. Wijziging/annulering van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Organisator geen doorgang kan vinden, dan is Organisator gerechtigd een andere activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen of het vergoeden van schade. 

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip en duur van de Activiteit/Arrangement daardoor worden beïnvloed. Organisator zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Organisator de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Organisator daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5.3. In afwijking van het voorgaande lid zal Organisator geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Organisator kunnen worden toegerekend. 

5.4. ANNULERING VAN ACTIVITEIT Indien een overeenkomst/ een geboekte kitesurfles door de deelnemer wordt geannuleerd worden hier kosten in rekening gebracht. Ten eerste de administratiekosten van €25,- voor het verwerken van de boeking (google, website, telefoon, e-mail, boekingssysteem). Hier boven op komen in sommige gevallen nog extra annuleringskosten, deze zijn, indien zij: a. van 8 tot 14 dagen voor aanvang plaatsvinden: 25% van de arrangementsprijs b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs c. binnen 48 uur voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering. 

5.5.a. WIJZIGING AAN ACTIVITEIT Ingeval Opdrachtgever een overeengekomen Activiteit/Arrangement meer dan 48 uur voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement wijzigt (dus niet annuleert) dan kan in zijn volledigheid (100 %) het bedrag door de Opdrachtgever gebruikt worden voor een nieuwe Activiteit/Arrangement gedurende de geldigheid van de boeking, of overgedragen worden naar vrienden/familie van de Opdrachtgever. b. Tenzij anders wordt overeengekomen is annulering of wijziging door Opdrachtgever minder dan 48 uur voorafgaande aan de geplande Activiteit/Arrangement niet mogelijk zodat Opdrachtgever alsdan op eerste verzoek van Organisator is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan Organisator te voldoen. 

5.6. Annulering door Organisator maakt Organisator jegens Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Organisator ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Arrangement geen respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Organisator gehouden Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). 

5.7 Voorbeelden uit de praktijk Kitesurfschoolbest en haar vertegenwoordigers zijn ten allen tijde bevoegd om de activiteit (kitesurfles) wegens veiligheid en kwaliteit te annuleren. Na het annuleren van de activiteit wordt er in samenspraak met Opdrachtgever en Organisator + Vertegenwoordiger een nieuwe datum gevonden voor een volledig deel van de Activiteit. 

Voorbeeld 1: Kitesurfschoolbest heeft elke dag een standaard beslismoment of de kitesurflessen van de volgende dag zullen plaatsvinden of niet op basis van weersverwachtingen, temperaturen, windkaarten e.d. Als regel hanteren wij, voor kwaliteit en veiligheid, dat er kitesurfles plaatsvind tussen de 10 – 30 knopen afhankelijk van het individuele lesdoel van de cursist en het gewicht. Mochten de lessen niet doorgaan dan laat Kitesurfschoolbest dit voorafgaand aan de activiteit weten via e-mail, sms of telefoon. 

Conclusie: een volledige les kan daarna opnieuw worden ingepland door de cursist zonder extra kosten 

Voorbeeld 2: Tijdens een kitesurfles kan het zo zijn dat de wind- en weersvoorspellingen anders zijn dan de realiteit. Kitesurfschoolbest streeft er altijd naar om de gehele tijdsperiode die voor een kitesurfles staat zo kwalitatief mogelijk in te delen. Kitesurfschoolbest en haar vertegenwoordigers (instructeurs) zijn te allen tijde bevoegd om de activiteiten wegens veiligheid en kwaliteit te annuleren. Door de grote afhankelijkheid van natuurelementen komt het soms voor dat er een halve les wordt volgemaakt in plaats van een hele. Als oplossing biedt Kitesurfschoolbest de overige lestijd dus in het bovenstaande geval de helft van de waarde van de afgenomen kitesurfles terug als “credits” in het profiel van de cursist. Conclusie: Zodoende is er een financiële compensatie voor de niet ingevulde tijdsperiode “de halve les” geretourneerd. Afhankelijk van de hoogte van deze compensatie kan de cursist zonder extra kosten een andere les “upgraden” (van groepsles -> duoles) of een compleet nieuwe les inplannen met korting. Kitesurfschoolbest faciliteert geen halve lessen, het is derhalve alleen mogelijk een volledige les in te plannen. Zie hieronder een rekenvoorbeeld: Dorien boekt een 3 daagse duo kitesurf cursus voor €399,- en betaald direct online. De eerste kitesurfles was perfect, Dorien is fanatiek en boekt een nieuwe les in. Helaas krijgt Dorien 24 uur voor haar tweede kitesurfles een bericht van Kitesurfschoolbest dat er de dag erop geen wind staat -> Dorien en Kitesurfschoolbest plannen de geannuleerde les op een andere datum. Dorien heeft weer een fantastische dag gehad en kan niet wachten op de derde kitesurfles. Tijdens de derde kitesurfles is Dorien goed bezig tot de instructeur de les cancelled. Er komt een onverwachtse cumulonimbus overwaaien. Net op de helft van Dorien haar les. Dorien krijgt de helft van haar laatste les (€399/3lessen = €133 per les) dus €66,50 terug gestort in de vorm van credits voor een vervolg kitesurfles. Dorien zou een privé kitesurfles willen boeken ter waarde van €275. In plaats van €275 betaalt Dorien nu (275-66,50 tegoed) €208,50 voor haar laatste prive kitesurfles.

 

Artikel 6. Inachtneming van risico’s

6.1. De Opdrachtgever die de Activiteit/Arrangement boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. 

6.2. In geval het aantal personen waarvoor de Opdrachtgever een Activiteit/Arrangement geboekt werd veranderd minder dan 48 uur voor aanvang van de geplande Activiteit/Arrangement, dan zijn de regels van artikel 5.4.b van kracht. Indien de wijziging /anulering plaatsvindt meer dan 48 uur voor aanvang van de Activiteit/Arrangement dan zijn de regels van artikel 5.4.a van kracht. 

 

Artikel 7 Inachtneming van de risico’s 

7.1. Opdrachtgever (en de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) verklaren middels tekenen van de overeenkomst, kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen. De Opdrachtgever/deelnemende perso(o)n(en) dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

 

Artikel 8 Begeleiding 

8.1. Opdrachtgever is gehouden (de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle aanwijzingen van Organisator op te volgen. Indien dit niet nagevolgd wordt kan de Organisator op ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding. 

8.2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat Opdrachtgever (of de namens Opdrachtgever deelnemende personen) fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de Opdrachtgever/ deelnemende perso(o)n(en) van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Betaling 

9.1. Individuele Opdrachtgever dient voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement het totaal bedrag te voldoen een en ander conform de standaard daarvoor geldende bedragen of zoals in een eventueel uitgebrachte offerte is bepaald. 

9.2. Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene voorwaarden verricht, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Organisator alsdan vrij de Activiteit/Arrangement te annuleren zonder dat Organisator daarvoor op enigerlei wijze schadeplichtig is.

9.3. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever gehouden naast het totaal overeengekomen bedrag tevens 1% rente per maand te vergoeden alsmede eventueel 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €150.00. 

 

Artikel 10 Schade 

10.1. Organisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Organisator is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Organisator kenbaar behoorde te zijn. 

10.2. Opdrachtgever vrijwaart Organisator voor eventuele aanspraken van derden (waaronder mede wordt begrepen de namens Opdrachtgever deelnemende personen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is (waaronder begrepen t.g.v. het niet voldoen aan de informatieplicht door Opdrachtgever en haar deelnemers zoals in deze bepaling weergegeven). 

10.3. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door Opdrachtgever zullen door de Opdrachtgever betaald worden. 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1. Deelname aan Activiteit/Arrangement geschiedt voor risico van Opdrachtgever 

11.2. Indien Organisator voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Organisator uit te keren totaal. 

11.3. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Organisator), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Organisator daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Organisator uit. 

11.4. Organisator kan door Opdrachtgever (inclusief de namens Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan. 

11.5. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen. c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Organisatoren die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Organisator kunnen worden toegerekend. 

11.6. De Opdrachtgever wordt geacht over een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering te beschikken. 

 

Artikel 12 Klachtafhandeling 

12.1. Indien Opdrachtgever ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Organisator een klacht wilt indienen, dan dient Opdrachtgever binnen 14 werkdagen na uitvoering van de activiteit/arrangement schriftelijk melding te doen aan Organisator. 

 

Artikel 13 Gebruik persoonsgegevens 

13.1. Wanneer de Organisator tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal de Organisator de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

13.2. De Organisator verwerkt de volgende persoonsgegevens: a. Voor- en achternaam b. Geboortedatum c. Telefoonnummer d. E-mailadres e. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie of telefonisch 

13.3. De organisator verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens: a. Gezondheid b. Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaren. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kitesurfschoolbest.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

13.4. De Organisator gebruikt persoonlijke gegevens enkel voor identificatie van de Opdrachtgever tijdens een boeking of registratie, om contact te kunnen opnemen over een boeking en voor het op de hoogte houden over de activiteit. Persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden en wordt niet aan derden verstrekt.

13.5. De e-mails die de Organisator verstuurd worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat de Opdrachtgever zijn e-mailadres aan ons verstrekt wordt dat e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bedoelde lijst bij Mailchimp. 

13.6. De gedeelde persoonsgegevens van de Opdrachtgever worden voor langere tijd bewaard door de Organisator, maar nooit langer dan nodig voor de uitvoering van activiteiten, tenzij de Organisator op basis van een wettelijke regeling de gegevens voor langere tijd moet bewaren. Bewaartermijn (categorieën per onderdeel). Toestemming vragen of klanten willen dat hun account blijft bestaan na het afronden van lessen. 

13.7.1. De Opdrachtgever heeft na het verstrekken van persoonsgegevens recht op: a. inzage b. rectificatie c. wissen van gegevens d. overdracht e. bezwaar 

13.7.2. Wanneer de Opdrachtgever de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed worden bewaard, er aanwijzingen zijn voor misbruik of gebruik wil maken van bovenstaande rechten neem dan contact op met info@kitesurfschoolbest.nl.

13.8. De Opdrachtgever is nooit verplicht gegevens achter te laten bij de Organisator. Wanneer de Organisator echter niet de beschikking heeft over de minimaal benodigde gegevens kan het zijn dienst niet aan de Opdrachtgever aanbieden, althans niet volledig. 

13.9. De gegevens van de Opdrachtgever worden door de Organisator bewaard op een beveiligde site. Dit om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site is daarop voorzien van een SSL-certificaat.

13.10. Indien er sprake is van een datalek in de persoonsgegevens die de Organisator bewaard zullen zij deze ten allen tijden ten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Artikel 14 Extra (verantwoordelijkheden & geldigheid) 

14.1. Het is verplicht ondergoed, zwembroek of bikini te dragen in pakken geleend bij Kitesurfschoolbest in verband met hygiëne. 

14.2. Lespakketten zijn in verhouding goedkoper dan losse lessen. Voorwaarde van het afnemen van een lespakket is dat er voor aanvang van de eerste les betaald is. 

14.3. Geldigheid van de lessen zijn seizoensgebonden vanaf de boeking van de eerste les van het pakket met inachtneming van de openingsdata van Kitesurfschoolbest: van 1 april t/m eind oktober (variabele datum kan voorkomen) 

14.4.1. Lespakketten zijn niet nooit inwisselbaar tegen geld. Alleen tegen een kitesurfles. 

14.4.2. De lespakketten staan op naam. Echter het is mogelijk om credits als gift/ cadeau te overhandigen naar familie/vrienden/kennis e.d. 

14.5. Bovenstaande voorwaarden blijven ook van toepassing indien je de lessen niet binnen de gestelde termijn hebt kunnen afmaken door ongeschikte weersomstandigheden. Kitesurfschoolbest acht redelijkerwijs dat in het seizoen (met inachtneming van de openingsdata & de weersafhankelijkheid) een sufficiënte tijdspanne is voor de Opdrachtgever om een aantal lesmomenten in te plannen.

 

Bedankt, dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

WE ARE

bottom of page